Trang chủ Tin tức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với sự tham dự của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

Đại hội đã xem xét, thông qua một số công việc như Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; và các tờ trình phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch đầu tư 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ của Công ty (nội dung chi tiết của Nghị quyết Đại hội đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”).

                    (Ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT công ty, chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội)

                                      (cổ đông thảo luận tại Đại hội)

Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông năm nay còn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty thay ông Nguyễn Minh Tính – Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

                                        (cổ đông bỏ phiếu bầu cử)

                                            (Chia tay ông Nguyễn Minh Tính)

                                         (Ông Nguyễn Văn Chánh ra mắt Đại hội)

 

Bài viết liên quan